تبلیغات
GOT7 Fan Fictions - Love Game-ep16
Welcome to GOT7 Fan Fictions
GOT7 Fan Fictions
چهارشنبه 15 شهریور 1396 :: نویسنده : Mahdis

پیشنهاد میکنم اول دستمال کاغذی بردارید بذارید کنارتون بعد بخونید:(
از نظرای قسمت قبل اصلا راضی نبودم 
بازدید خیلی زیاد بود ولی نظرا...-.-
ولی با این حال بازم اپش کردم
برید ادامه
یونگجه: 
اوه... باورم نمیشه!... مارک گفت دوسم داره! چی...؟ یعنی درست شنیدم؟؟ چرا تاحالا بهم نگفته بود؟؟ تو شوک حرفش بودم که دستاش دور کمرم حلقه شد و بعد لبای گرمش چسبید به لبام. خیلی گیج بودم. نمیدونستم داره چه اتفاقی میوفته... تمام حواسم به لبای نرمش بود که لبامو میبوسید... هنوز گیج بودم ولی انگار باید همراهیش میکردم. بیشتر بهش چسبیدم و دستامو دور گردنش حلقه کردم. چشمامو بستم و همراهیش کردم. الان دیگه داشت لبامو میخورد. زبونشو رو لب پایینیم کشید و گازی ازش گرفت. یکم درد داشت ولی بهش توجه نکردم. نمیدونم چقدر بوسه رو ادامه دادیم که نفس کم اوردیم و اروم از هم جدا شدیم. البته هنوز تو بغلش بودم. به چشمای نیمه بازش نگاه کردم و آهسته گفتم: هیونگ... 
پیشونیشو چسبوند به پیشونیم و با چشمای نیمه بازش تو چشمام نگاه کرد. 
+ میخوام... پیشم باشی...  
ساکت نگاش کردم. وقتی دید چیزی نمیگم گفت: باهام قرار میذاری؟... 
از حرفش تعجب کردم. اون که صبح گفته بود با یکی دیگه قرار میذاره!  
ـ ولی تو گفتی با یکی دیگه قرار میذاری. 
+ من فقط گفتم یه قرار دارم. نگفتم کسیو دوست دارم. 
ـ اوه... یعنی ازم میخوای باهات... 
حرفمو ادامه ندادم.  
+ آره. چون دوست دارم.  
ـ چرا تاحالا بهم نگفتی؟؟ 
+ خب... خودمم نمیدونستم... ولی حالا اینو خوب میدونم که خیلی دوست دارم... میشه کنارم باشی؟  
آهی از ته دل کشیدم. اصلا دلم نمیخواست خواستشو کنار بذارم. اون هیونگم بود، بهترین دوستم بود، همه چیزم بود... هیچوقت تنهام نذاشت و همیشه پیشم بود. هیچوقت خوبیا و مهربونیاشو نمیتونستم فراموش کنم. لبخند کمرنگی زدم و گفتم: معلومه که میشه، هیونگ. پیشت میمونم. 
دستامو دور گردنش حلقه کردم. اونم دستاشو دور کمرم حلقه کرد و گفت: ممنونم. 
جه بوم: 
حس کردم پاهام توان ایستادن ندارن. دستمو به شیشه رستوران گرفتم تا نیوفتم. چشمامو بستم تا نبینم... ولی بازم اون صحنه میومد جلو چشمام! رفتم کنارتر تا از دیدشون دور باشم. به دیوارش تکیه دادم و خودمو نگه داشتم تا نیوفتم. با اینکه نگاهم جای دیگه ای بود ولی بازم جلو چشمم بودن! چشمامو رو هم فشردم و لبمو گزیدم. این چه حس مزخرفیه؟! دلم میخواد خودمو بکشم. نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم آروم باشم. یکم مکث کردم و... تازه وجودم پر از نفرت شد! حس کردم دارم آتیش میگیرم. من چرا تا اینجا اومدم دنبالش؟! هه! انگار یه آجر کوبید تو کلم که بهم بفهمونه اشتباه میکردم! اون مارکو میخواست، نه منو... همه خنده هاش، رفتاراش، کاراش... فیلم بود؟! منو داشت بازی میداد؟! نقشه قلبمو کشیده بود؟!... حس کنجکاویم بهم میگفت نگاشون کنم تا ببینم دیگه چه کارا میکنن. هه! نه نمیخوام دوباره اون صحنه کوفتیو ببینم ولی... هووف! دیوونم! سرمو چرخوندم تا نگاشون کنم. چراغارو خاموش کردن و از رستوران بیرون اومدن. رفتم پشت دیوار رستوران قایم شدم تا منو نبینن. مارک در رستورانو قفل کرد. هردو لبخند به لب به هم یه چیزایی گفتن که نشنیدم. بعدم مارک سوار ماشینش شد و رفت. یونگجه یکم مکث کرد. بعد اطرافشو گشت. پوزخند زدم. داره دنبال من میگرده. از پشت دیوار اومدم بیرون. نگاهش افتاد بهم و با لبخند همیشگیش اومد طرفم. این لبخندش ساختگی بود؟! رسید بهم و گفت: زیاد منتظر موندی؟ ببخشید. داشتم یه کاری میکردم. برا همین طول کشید. 
کار؟! هههه آره کیس داشتی با آقای مارک توان دیگه! به حالت تمسخر آروم خندیدم. با تعجب پرسید: چرا میخندی؟ 
ـ همینجوری. خندیدن اجازه میخواد؟! 
+ ام... نه. 
ـ زود باش بریم. خیلی خستم. 
از کنارش رد شدم و به راه افتادم. دنبالم اومد و پرسید: جه بومی، چی شده؟ ناراحتی؟ 
ـ گفتم خستم. 
+ اوم... همین؟ 
ـ آره. 
دیگه چیزی نگفت. رسیدیم خونه. یونگجه با کلید درو باز کرد. زودتر وارد شدم. عجیب بود که چراغا روشن بود. یعنی بم بم زودتر از ما اومده؟ رفتم تو پذیرایی دیدم بم بم رو کاناپه لم داده و خوابش برده. هندزفری هم تو گوشاشه.  
+ آیگو... بم بم چه پسر خوبی شده. خیلی زود میاد. 
ـ خب خداروشکر داره آدم میشه... 
یونگجه هندزفریو از تو گوشای بم بم دراورد و گذاشت رو میز کناریش. بم بمو بغل کرد و برد تو اتاقش تا بذارتش رو تختش. یه نگاه به کاناپه کردم. مثل اینکه باید اینجا بخوابم. هرچی باشه نمیخوام پیش کسی بخوابم که دلش یه جا دیگس! آروم خندیدم. رفتم تو اتاق یونگجه و یه متکا و پتو اضافه برداشتم. برگشتم تو پذیرایی و متکا و پتو رو روی کاناپه انداختم. کتمو از تنم دراوردم و به دسته کاناپه آویزون کردم. یونگجه از اتاق اومد بیرون و منو دید. با تعجب گفت: جه بوم؟؟ 
یه نگاه یه ثانیه ای بهش انداختم و گفتم: شب بخیر. 
رو کاناپه لم دادم و پتو روی خودم انداختم. اومد کنار کاناپه و با حالت تعجبش پرسید: چرا اینجا میخوابی؟؟ 
ـ مشکلیه؟! 
متعجب گفت: واسه چی وقتی میتونیم با هم بخوابیم اومدی رو کاناپه؟! 
ـ از این به بعد اینجا میخوابم. بهتره برام. 
نگاهمو یه طرف دیگه چرخوندم. حسابی تعجب کرده بود. مکث کرد و گفت: جه بوم، چیزی شده؟ از من ناراحتی؟  
ـ من از تو؟ نه باو. واسه چی ازت ناراحت باشم؟! برو بخواب. شبت بخیر. 
و چشمامو بستم.  
+ جه بوما، بگو چی شده. میدونم یه چیزی شده. بهم بگو. بگو بفهمم چیکار کردم.  
هیچی نگفتم. حس کردم رو زمین نشست. دستمو گرفت و گفت: جه بوما... 
لعنتی دستاش بهم حس خوبی میداد... ولی نه! این درست نیست! چشمامو باز کردم و با اخم دستمو از دستش بیرون اوردم.  
ـ میشه دست از سرم برداری؟! برو بذار بخوابم! 
با چشمای گرد شده نگام کرد. اعصابم خورد شده بود. بغض گلومو خفه میکرد. با نگاه پر از سوال نگام میکرد. نگاهش داره منو ذوب میکنه. اه! برو دیگه! نگاهمو ازش گرفتم و چشمامو بستم. از رو زمین بلند شد و زیرلب گفت: باشه... خوب بخوابی. شب بخیر... 
از صدای قدماش فهمیدم ازم دور میشه و میره تو اتاق. چشمامو باز کردم و به سقف چشم دوختم. باز اون صحنه لعنتی یادم اومد! آآآآآآه! دستمو گذاشتم رو چشمام. بغضه بدجور گیر کرده. من... چقدر... احمقم!... چقدر... چقدددر!... ههه!... تاحالا تو عمرم اینقدددر احساس پستی نکرده بودم!... من یه احمقم... یه احمق... 
*** 
بم بم: 
از خواب بیدار شدم. دور و برمو نگاه کردم و دیدم تو اتاقمم. حتما داداش یونگی منو اورده اینجا. با دستام چشمامو مالیدم و از رو تخت بلند شدم. جلو آینه وایسادم و موهامو شونه کردم. چرخیدم و از اتاق خارج شدم. نگام افتاد به جه بوم که تو پذیرایی رو کاناپه خوابیده بود. تعجب کردم. بویا! اونجا چرا خوابیده؟! با هم نخوابیدن؟؟ رفتم تو اتاق یونگجه. عجیبه بدون هم خوابیدن. رفتم تو پذیرایی. طرف جه بوم رفتم و کنار کاناپه وایسادم. شونه اشو گرفتم و آروم تکونش دادم. 
ـ جه بوم شی؟ جه بوم شی؟ 
آروم چشماشو باز کرد و سوالی نگام کرد.  
+ آآه... بم بم، خواهش میکنم امروز نه. اصلا حوصله ندارم. 
ـ نمیخوام اذیتت کنم. چرا اینجا خوابیدی؟ 
+ مگه چیه؟ 
ـ خب چرا پیش یونگجه نخوابیدی؟ 
+ نمیدونستم فضولم هستی. 
ـ اخه عجیبه. 
+ یه شب خواستم رو کاناپه بخوابم. ولم کنید دیگه. 
تعجب کردم. چرا اینطوری میکنه؟ یعنی دعواشون شده؟ اوووم یکم دیگه حرف بزنم، منو میخوره. پس سرمو تکون دادم و گفتم: خیلی خب باو. 
رو یکی از مبلا نشستم و سرمو خاروندم. یونگجه از اتاق بیرون اومد و گفت: صبح بخیر، بچه ها.  
ـ صبح بخیر، داداش. 
روبه جه بوم گفت: راحت خوابیدی؟ نه، فکر نکنم اینطور باشه... 
جه بوم یه نگاه سرد به یونگجه کرد و گفت: خوشم نمیاد ازم سوالی بپرسن که جوابشو میدونن. 
بویاااا! چی شده؟؟ اینا که با هم خوب بودن! یونگجه با تعجب مکث کرد و گفت: خب دیگه رو کاناپه نخواب.  
جه بوم: لطفا به فکر خودت باش. خوشحال باش. من رفتم، دیگه راحت شدی. 
یونگجه با چشمای گرد شده گفت: یااااا...! 
جه بوم از رو کاناپه بلند شد و گفت: دیر از خواب پاشدم. دیرم شد. 
کتشو از رو دسته کاناپه برداشت و پوشید. درحالی که سمت در خروجی میرفت گفت: خدافظ، بچه ها. 
یونگجه دنبالش رفت و دستشو گرفت. جه بوم برگشت و سوالی و سرد نگاش کرد. 
یونگجه: کجا میری؟! هنوز صبحونه نخوردی. 
جه بوم دستشو از دست یونگجه دراورد و گفت: تو راه کیک و آبمیوه میخرم.  
روشو برگردوند و از خونه خارج شد. یونگجه هنوز تو تعجب بود. دنبالش از خونه بیرون رفت. وات د...؟! جه بوم شی چرا همچین میکنه؟! 
یونگجه:  
از خونه خارج شدم. داشت بند کفشاشو میبست.  
ـ جه بومااا. 
بهم توجهی نکرد. انگار صدامو نمیشنید! 
ـ جه بوم؟! یا! با توام! 
بازم توجه نکرد. وقتی بند کفشاشو بست، صاف وایساد و به راه افتاد. حسابی تعجب کرده بودم! چرا اینطوری رفتار میکنه؟؟! کتونیامو همونطوری که بنداش از قبل بسته بود، پوشیدم و دنبالش رفتم. دستشو سفت گرفتم تا وایسه. وایساد ولی برنگشت. 
ـ جه بوم! چی شده؟؟ چرا اینطوری باهام رفتار میکنی؟؟ بهم بگو. 
چیزی نگفت. عصبی و ناراحت گفتم: چرا؟؟ لااقل بهم بگو چرا ازم ناراحتی. اینطوری نکن...  
با یه حرکت دستشو از دستم بیرون اورد. مکث کرد و زیرلب گفت: فقط یه بار دیگه... به من دست بزنی... روی سگمو بهت نشون میدم... 
شوکه شدم. حس کردم یه خنجر تو قلبم فرو رفت. به راه افتاد و ازم دور شد. مات و مبهوت از دور تماشاش کردم که از دیدم محو شد. وسط خیابون وایساده بودم و به جای خالیش خیره بودم. بغض خفیفی راه گلومو اشغال کرد. گوشه لبمو گزیدم تا بغضم نشکنه. این رفتارش... خیلی بی رحمانه بود... چرا یهو اینقد عوض شد؟ رفتارای مهربونش... اونا چی بودن؟؟ الکی بودن؟...  
... 
برگشتم خونه. زنگو زدم. بم بم درو باز کرد و با استرس گفت: داداش،... 
سرم پایین بود. هیچی نگفتم. کفشامو دراوردم و وارد شدم. از کنارش رد شدم و طرف آشپزخونه رفتم. بم بم درو بست و دنبالم اومد.  
+ داداش، حالت خوبه؟؟ 
چیزی نگفتم. در یخچالو باز کردم تا ببینم چه موادی داریم تا باهاش صبحونه درست کنم. 
+ داداش؟! 
بازم هیچی نگفتم. چندتا گوجه برداشتم تا املت درست کنم. گوجه ها رو گذاشتم تو ظرف شویی و مشغول شستنشون شدم. بم بم اومد کنارم و گفت: چرا جواب نمیدی؟! 
باز هیچی نگفتم. گوجه ها رو تو ظرف گذاشتم و چاقو برداشتم. گذاشتمش رو کابینت و مشغول بریدن گوجه ها شدم. بم بم اومد کنارم. عصبی گفت: دادااااش! 
چشمامو بستم و مکث کردم. دوباره چشمامو باز کردم تا گوجه ها رو ببرم. یکم با عجله انجامش دادم. حس کردم انگشتم جر خورد! از درد داد کوتاهی کشیدم. چاقو از دستم افتاد زمین. به انگشتم نگاه کردم که یه زخم عمیق روش ظاهر شده بود و قطرات خون آهسته ازش جاری میشد. اعصابم خورد شد. همین کافی بود تا بغضم بشکنه. اشکام بدون تلاش ریختن. پشتمو کردم به کابینت. نشستم رو زمین و زانوهامو بغل کردم. سرمو گذاشتم رو زانوهام و گریه کردم. بم بم نشست کنارم و دستمو گرفت تا زخممو نگاه کنه. زیرلب گفت: اصلا حالت خوب نیست... اصلا... 
مکث کرد و گفت: میرم چسب زخم بیارم... 
صدای قدماشو شنیدم که ازم دور میشد. آروم ولی با تمام وجود اشک میریختم. چطور تونست باهام اینطوری رفتار کنه؟! هیچوقت تو عمرم این رفتارشو تصور نکرده بودم. خیلی راحت منو انداخت دور. خیلی یهویی! چرا؟؟ چراااااا؟؟! 
*** 
مارک: 
رسیدم رستوران. کلیدمو از تو جیبم دراوردم و در رستورانو باز کردم. وارد رستوران شدم و چراغا رو روشن کردم. رفتم تو اتاق رختکن. لباسامو عوض کردم و تو کمدم جایگذاری کردم. برگشتم و از اتاق ریختکن خارج شدم. به طرف آشپزخونه رفتم و وارد شدم. رو صندلی وسط آشپزخونه نشستم. باز فکرم رفت به دیشب. تپش قلبم شروع شد. صورتم داغ شد. هنوز باورم نمیشه بوسش کردم. باورم نمیشه موفق شدم. یعنی تا نصف راه اومدم؟! وااای باید برم از جین تشکر کنم. صدای باز شدن در رستوران به گوش رسید. از تو پنجره نگاه کردم و دیدم یونگجه اومد تو رستوران. لبخند زدم و سریع از رو صندلی بلند شدم. از آشپزخونه خارج شدم و به طرفش رفتم. سرش پایین بود. متوجهم شد و سرشو بالا گرفت. با لبخند گفتم: سلام، یونگجه^^ 
لبخند کمرنگی زد و زیرلب گفت: سلام، هیونگ... 
لبخندم محو شد. چرا اینقدر بی حال به نظر میرسید. اون که همیشه پر انرژی بود.  
ـ اوم... حالت خوبه؟ 
آه کوتاهی کشید و زیرلب گفت: نمیدونم... 
تعجب کردم. 
ـ یونگجه؟ 
نفسشو بیرون داد و نزدیکم شد. دستاشو دور کمرم حلقه کرد و سرشو کرد تو شونم. از کاراش تو تعجب بودم.  
+ مارک هیونگ... 
درحالی که دستامو دور گردنش حلقه میکردم گفتم: یونگجه، چی شده؟ 
+ هیچی... فقط چند لحظه میذاری بغلت کنم؟...  
متعجب گفتم: آ... باشه. 
چند لحظه تو بغلم موند... بعد آروم رفت عقب و لبخند بامزه ای زد.  
+ ممنون، هیونگ.  
ـ میشه بگی چی شده؟ 
+ هیچی. یخورده اعصابم خورد بود. نیاز داشتم یکیو بغل کنم خخخ. 
از کنارم رد شد و رفت تو اتاق رختکن. برگشتم و با تردید به اتاق رختکن چشم دوختم. تو فکر فرو رفتم. باز منو پیچوند؟ مشخصه یه چیزیش هست. نمیخواد بگه. فکر میکردم از دیشب خوشحال باشه ولی خیلی ناراحت دیدمش. یعنی چی شده؟ از اتاق رختکن اومد بیرون. اومد پیشم و بهم لبخند زد. برای اولین بار لبخندش اذیتم میکرد.  
ـ یونگجه. 
+ بله؟ 
ـ نخند. 
خندید و گفت: واسه چی؟ 
ـ گفتم نخند. خیلی رو اعصابه. 
+ یااا، هیونگ بدجنس تو که میگفتی خندمو دوست داری. 
ـ دوست دارم ولی الان نه. 
+ بویا:( 
ـ یونگجه. 
+ بله؟^^ 
ـ مطمئنی حالت خوبه دیگه؟ 
+ اره مطمئنم^^ 
ـ هیچی نشده یعنی؟ همه چی اوکیه؟ 
+ اوکی اوکیه^^ اووو مشتریا اومدن، هیونگ. بیا دست به کار شیم. 
با تردید زیرلب گفتم: باشه... 
برگشتم و به طرف آشپزخونه رفتم. 
*** 
یوگیوم: 
رو تختم لم داده بودم و نگام به سقف بود. از دیشب اینقدر فکرای مسخره کرده بودم، سرم درد گرفته بود. انگشتم تو دهنم بود و یه سره ناخنمو میجویدم. چه شب بدی بود. قرارم با بمی خراب شد و قرار جی سو اومد جاش... 
(فلش بک، شب قبل): 
پشت میز نشسته بودیم. جی سو با ذوق غذاشو میخورد ولی من فکرم پیش بمی بود و نمیتونستم چیزی میل کنم. همش با غذام بازی میکردم. که صدای جی سو منو از رشته افکارم بیرون اورد: اوپا؟ 
سرمو اوردم بالا و سوالی نگاش کردم. 
+ چرا نمیخوری؟ 
ـ نمیدونم... اشتها ندارم. 
+ یا، تو همیشه میگفتی این غذا رو خیلی دوست داری.  
یه نگاه به غذام انداختم. نودل گوشت و قارچ بود. آره، من عاشق نودل بودم ولی الان اصلا نمیتونستم یه قاشقم بهش لب بزنم.  
ـ اوم آره... 
+ خب بخور دیگه. 
ـ میخورم^^ 
دوباره مشغول خوردن غذاش شد. در حین خوردن گفت: انگار روبه راه نیستیا. 
ـ چی؟ نه، من خوبم^^ 
+ من که اینطور فکر نمیکنم. من همیشه سعی میکنم تو رو خوشحال نگه دارم. الانم اوردمت اینجا تا غذای مورد علاقه اتو بخوری ولی بازم که ناراحتی. 
یکم مکث کرد و گفت: خب یعنی... از حضور من ناراحتی؟ 
مکث کردم و گفتم: چرا باید از حضورت ناراحت باشم، جی سو؟ تو همیشه خوشحالم میکردی. 
لبخند زد و گفت: خب الان چرا نمیتونم؟ 
مکث کردم و گفتم: یخورده حال ندارم. نمیدونم چرا. باید استراحت کنم... 
+ سرما خوردی؟ 
الکی گفتم: نمیدونم. شاید.  
ناراحت گفت: آیگو... من چقدر خودخواهم. ببخشید که مجبورت کردم تا اینجا بیای. 
لبخند مصنوعی زدم و گفتم: عیب نداره. خوشحال شدم... 
لبخند زد و گفت: واقعا؟ 
ـ اهوم... 
+ چه خوب^^ 
دوباره مشغول خوردن شد. تازه شروع به خوردن کردم ولی آروم. برای اولین بار میل نداشتم غذای مورد علاقمو بخورم... 
(پایان فلش بک): 
هیییی خدا... اینو کجای دلم بذارم؟! چیکار کنم؟! بمی هم ناراحت کردم. باید باهاش حرف بزنم. گوشیمو برداشتم و باهاش تماس گرفتم. تماسو ریجکت کرد! دوباره تماس گرفتم. باز ریجکت کرد. آیگو! صفحه چتمونو باز کردم و بهش پیام دادم: چرا جواب نمیدی؟  
منتظر موندم. تیک نمیخورد. مگه الان گوشی دستش نبود؟! یعنی نه میخواد جواب بده، نه بخونه؟! پیام دادم: بمی؟ میشه حرف بزنیم؟ 
اه... انگار دارم با دیوار حرف میزنم! اعصابم خورد شد. گوشیمو گذاشتم کنار. دستمو گذاشتم رو چشمام و سعی کردم آروم باشم. 
*** 
مارک:  
ساعت از 9 گذشته بود. یونگجه هم دیگه مشتاق و عجول نبود. با آرامش زمینو تی میکشید و یه نگاهم به ساعت نمیکرد. امروز چرا اینقدر عجیب شده؟ یکم فکر کردم. یعنی با جه بوم دعواش شده؟ حتی منتظرشم نیست. خب احتمالش زیاده همینطور باشه. رفتم طرفش و تی رو ازش گرفتم. با تعجب نگام کرد.   
ـ بسه. ساعت 9:30 شده.  
+ مهم نیست. من باید همه جا رو تی بکشم. 
ـ نمیخواد. به اندازه کافی کشیدی. برو خونه. 
+ آآه... اصلا دلم نمیخواد برم خونه. 
با تعجب نگاش کردم. اولین بار بود این حرفو میزد! همیشه میگفت میخواد بره خونه و بیوفته رو تختش ولی الان میگه نمیخواد بره!  
ـ مگه میشه نخوای؟!  
+ آره. تی رو بده، هیونگ. هنوز اونطرف زمین مونده... 
وسط حرفش پریدم: تو امروز یه چیزیت شده. 
+ من؟  
ـ آره، تو.  
+ من که چیزیم نیست. 
ـ منم خر نیستم. خرمم نمیتونی بکنی، فهمیدی؟! 
آهی کشید و گفت: هیونگ، بخدا خوبم. 
+ داری دروغ میگی. 
ـ دروغ نمیگم... 
تی رو گذاشتم کنار. دو طرف صورتشو گرفتم و صورتشو اوردم بالا. با دقت تو چشماش نگاه کردم. اوه خدای من! اینا چشمای یونگجه من نیستن. اینا چشمای یه ادم افسرده اس. چه اتفاقی براش افتاده؟! اون جه بوم لعنتی باهاش چیکار کرده؟! بدون اینکه فکر کنم پرسیدم: جه بوم چی بهت گفته؟ 
با تعجب و چشمای گرد شده نگام کرد. مشتاق نگاش کردم. نگاهشو ازم گرفت و گفت: هیچی. 
مجبورش کردم دوباره نگام کنه و گفتم: یه چیزی گفته. 
هیچی نگفت. سرشو پایین انداخت. اشکی از چشمش رو زمین چکید. حیرت زده نگاش کردم. پس همینه. چندتا اشک دیگه رو زمین چکید.  
ـ یونگجه یا... 
با صدای بغض آلودش گفت: هیونگ،... من نمیخوام... ناراحتت کنم... ولی... ولی... اون... منو... منو... 
سرشو بالا اورد و با چشمای قرمزش تو چشمام نگاه کرد.   
+ نابودم کرد... 
دلم کباب شد. سفت بغلش کردم. دستاشو دور کمرم حلقه کرد و سرشو تو شونم فرو کرد. الان دیگه داشت با صدای بلند گریه میکرد. جه بوم، چه بلایی سر یونگجه من اوردی؟! دعا کن بذارم زنده بمونی!  
+ نابودم کرد... نابودم کرررد!... من... من... من... دوسش داشتم!... چراااا؟؟... چرا اینقدر راحت ازم رد شد؟؟... چراااااا؟؟... 
اینارو میگفت و گریه میکرد. خودمم نزدیک بود گریم بگیره. نه من حتما باید برم سراغش! باید بکشمش! به چه حقی یونگجمو به این روز انداخته؟! میکشمش. حتما میکشمش...  
... 
جه بوم: 
از فاصله زیادی به رستوران نگاه میکردم. چه خوب بغلش کرده! هه! بازم احساس پستی کردم که کسیو بغل کردم که جاش تو بغل یکی دیگه بود! آروم خندیدم. بازم به خودم میگم. تو یه احمقی! یه احمق به تمام معنا! اشتباه کردم قلبمو دادم بهش! اشتباه کردم! من یه دیوونه احمقـــــم! با اعصاب خوردم به سختی ازشون رو برگردوندم و حرکت کردم. تو خیابون آروم قدم میزدم. الان... خیـــلی دلم میخواد خودمو از ساختمون پرت کنم پایین! ساختمون نشه،... یه جای بلند! ولی خب... میترسیدم. هنوز اونقدر جرئت پیدا نکردم که خودمو پرت کنم پایین هه... نفهمیدم کجا میرم. فقط از اونجا دور شم... سرم پایین بود و میرفتم... یهو به شخصی برخورد کردم. بدون اینکه بهش نگاه کنم، گلومو صاف کردم و زیرلب گفتم: معذرت میخوام... 
خواستم از کنارش رد شم که بازومو گرفت. برگشتم و سوالی نگاش کردم. با دیدنش خشکم شد. چشمام از حدقه زد بیرون. گاد... اتفاق از این بدترم وجود داره؟! 

نظر فراموش نشه:(
نوع مطلب : Love Game، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

جمعه 17 شهریور 1396 01:53 قبل از ظهر
حاظرم شرط ببندم به باباش خوردههههه
میخوااااام خودمو بکشممممممم بوسششش کرددد
یونگجه از علاقه ک بوسش نکزد نه؟؟ مگ میش هم جه بومو دوست داشته باشه هم ماارک؟
یوگی یه خاکی تو سر خودتو این دختره بکن دیگ
بم بمی خوف شده
زاستی +۱۸هم میکنی؟؟
Mahdis بعل بعل
عررر
ن ن همونطور ک گفته شد جه بومی رو دوس داره/:
واقعا
اره
نمیگم
جمعه 17 شهریور 1396 12:31 قبل از ظهر
خب همونجور که دوستان↓↓↓گفتن
این قسمت ریدمانگر زندگیه من بود -_-
کلا عن تو عن بود:|
.
.
.
قسمت بعدی ایشالله یوگی میره پیش بمی از دلش دراره
اهم اهم **
Mahdis میدونم
انشالا
پنجشنبه 16 شهریور 1396 10:34 بعد از ظهر
استیکر فاک نداره اگرنه ده خط برات استیکر فاک میزاشتم:///////
Mahdis فدا مدا
پنجشنبه 16 شهریور 1396 03:25 بعد از ظهر
فاعکـــ ـ ـ ـ
جاستـ فاعکـ:/
Mahdis
پنجشنبه 16 شهریور 1396 03:09 بعد از ظهر
فقط بیچاره جه بومم اصلا وقت نکرد اعتراف کنه
یونگجه ازت ناراحتم
اولین باره که میگم حق یونگجه بود که جه بوم ولش کنه
مارک باهات خوب بوده که بوده نباید قبولش میکردی
جه بوما اعصابتو رو بابات خالی کن
Mahdis اهوم
اوا یونگی هم گونا داره
ای بابا ارام باش
رو باباش چجوری خالی کنه
پنجشنبه 16 شهریور 1396 01:49 بعد از ظهر
نهههههههههههههههمهدیس بیشورررررردوجمو بهم برسون یاا چطور دلت میاددوجهههه ریلهههه توروخداااااا دوجه رو ازهم دور نکننننن توروخدا
Mahdis
ارام باش
پنجشنبه 16 شهریور 1396 10:05 قبل از ظهر
جی بیییییییییییی
یونگجه نباید همراهی میکردیییییییییی
باباش بود نه؟؟؟؟؟
Mahdis اره
بعل
پنجشنبه 16 شهریور 1396 04:30 قبل از ظهر
آلن از یه طرف دلم به جه بوم میسوزه از یه طرف هم خوشحالم که مارک و یونگجه همو بوسیدن آلن من بین دو تا راه موندم یکی بیا کمک
Mahdis میدونم همینجوری پیش بریم خودت میفهمی عزیزم عجله نکن
پنجشنبه 16 شهریور 1396 04:19 قبل از ظهر
عااا خیلی یوهویی یه چیزی در دفاع ع یونگجه و مارک به ذهنم اومد :|||
جه بوم برادرم تو ک انقد ادعات میشع چرا اون لحظه ک کیسشونو دیدی رگ غیرتت باد نگولید بری دس یونگجه رو بگیری ع بغل مارک بکشی بیرون:))))
در حال حاضر هر کی بخواد مارکجه رو اذیت کینع با من طرفه تااا ببینم بعدا جه بوم چیکار میکنع :))
Mahdis بگو
چون دید یونگجه هم همراهیش میکنه و همین اذیتش کرد
ن کسی به مارکجه کار نداره خیالت تخت جه بومی هم ببینیم بعدا چ میکنه
پنجشنبه 16 شهریور 1396 04:12 قبل از ظهر
خاااا
اگه بخوایم احساسی پیش بریم باید به مارک و یونگجه فحش بدیم و یونگجه رو بخاطر قبول کردن مارک سرزنش کنیم و دلمون برا جه بوم بسوزه و فلان فلان :/
اما منطقی که نگا کینی... عاقا خودتونو بذارید جای یونگجه... چجوری به اعترافی که جه بوم نکرده متعهد باوشه :| جه بوم اول از همه باید خودشو سرزنش کنه که چرا زودتر جرئت نکرده اعتراف بوگولع
طلبکار بودن جه بوم الان اصن برام قابل درک نی :/
پسرم انقد بچه ننه نباوش واس چیزی ک موخای بیجنگ و غر نزن -_-
عاااا جدا ع تحلیل و اینا
لنتیییی من مردم کهههه
مااارک چقد خوبه عاخه
چقد مهربونه عاخه
چقد شجاعه عاخععع
فک نمکردم یه روز سرکوفت مارکو به جه بومی بزنم شعت -_-
چه بش میاد لنتی غیرای بشع
من میگم این توله باتم بش نمیسازه انقد زیر سوال نبریندش *-*
درد و بلات بیخورع بر فرق سر دشمنات :||
مثلث عچقی اینا بدجور منو برده تو فاز پسران فراتر ع گل
یوگیومم اینجا حالا بره من عادم کن بمی شده :)))
یکی باید تورو عادم کونع عاخه مکنه ی من :)))
راسدی
دوباره نگو جه بوم مث این بچه ننه ها میخواد ع ددی خونده ی پیریش کتک بخورع
#ابهت لیدر را ریدمان نگولیم
ممنان :|
Mahdis هلاک نظر دادنتم ترجیح میدم فقط بخونم ج ندم
مرسی از نظرت جیگرم جلا اومد
پنجشنبه 16 شهریور 1396 12:41 قبل از ظهر
نغمه جان جه بوم جین یونگ و داره
خیلی جالبه من یه جی جی شیپر بین شما ها که 2jae شیپ میکنین چی کار میکنم خخخخ
Mahdis اخ گفتی منم از همین تعجب میکنم
پنجشنبه 16 شهریور 1396 12:37 قبل از ظهر
من دیگه نمیتونم تحمل کنم ذهنم بهم ریخت کل فیک یه جور دیگه شد که اههههه جین منم که اصن تو این قسمت نبود
Mahdis اوم خب یکم بیشتر پیش بره بیشتر متوجه میشی عزیزم اره شرمنده نشد دیگه ولی قسمت بعد هس
پنجشنبه 16 شهریور 1396 12:15 قبل از ظهر
تو این بازه زمانی حساس فقط دلم برا جه بوم میسوزه :/
این یونگجه بی تربیت نباید مارکو همراهی میکرد :/
الان یونگجه مارکو داره جه بوم هیچکیو نداره تازه پدر خوندشم افتاده به جونش :/
الهی فداش شم بچم چه مظلومه گینا دارهههه
مهدیییییس بدجنسسسسس عووووضیییییی
چرا یکی نیس ج منو بدهههه
Mahdis من اینجا فقط وسیلم
چهارشنبه 15 شهریور 1396 11:39 بعد از ظهر
نهههههه چراااااا جههه بوم گناه دارهههه
یونگجه گناه داره اصن همه گناه دااارن
چرا حس میکنم اونی که جه بوم دید پدر خونده اش بوده؟!؟!
Mahdis حست چ قویه بیبی
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


درباره وبلاگ


به وبلاگ فن فیک گات سون خوش اومدید. امیدوارم لحظات خوبی رو دراینجا سپری کنید^.^

مدیر وبلاگ : Mahdis
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :